Share this post on:

Toto stanovisko jsem zpracoval pro účely obhajoby ve výše uvedené věci.

Trestní stíhání a obvinění Roberta Veverky a magazínu Legalizace z trestného činu šíření toxikomanie v souvislosti s konopím považuji za absurdní z následujících důvodů:

  1. Režim kontroly nakládání s konopím, který je v ČR dán zákonem o návykových látkách, a jehož porušení je předmětem trestních sankcí podle trestního zákoníku, je zastaralý a nepřiměřený. Z veřejnozdravotního hlediska je zřejmé, že konopí je mnohem míň rizikové a škodlivé, je zdrojem mnohem menších zdravotních, společenských a ekonomických škod než alkohol nebo tabák, nakládání s nimiž není předmětem tak přísné regulace a trestních sankcí jako u konopí. Přikládám dvě odborné publikace, které obsahují vědecké důkazy dokládající veřejnozdravotní dopady užívání různých návykových látek a škodlivost prohibice omamných a psychotropních látek vymáhané nástroji trestního práva. S vědomím těchto důkazů by se podle mého názoru měl každý soudce, který rozhoduje o vině či trestu ve věci šíření toxikomanie v souvislosti s konopím, obrátit na Ústavní soud s žádostí o zrušení této skutkové podstaty v trestním zákoníku v souvislosti s konopím jako neopodstatněné a nepřiměřené.
  2. Trestný čin šíření toxikomanie je zneužíván orgány činnými v trestním řízení pro perzekuci jednotlivců, kteří usilují o změnu režimu kontroly nakládání s konopím směrem k modernějšímu systému regulace lidského chování souvisejícího s užíváním návykových látek. Usilování o změnu tohoto „totalitního“ režimu kontroly přiměřenými a kultivovanými prostředky je legitimním jednáním souvisejícím se základními lidskými ústavními právy. Vydávání magazínu Legalizace považuji za takové jednání prostřednictvím přiměřených a kultivovaných prostředků . Obvinění za takové jednání naopak považuji za politický proces tohoto „totalitního režimu“ a případné odsouzené v takovém procesu za oběti tohoto „totalitního režimu“.
  3. Magazín Legalizace je kvalitním informačním zdrojem o moderních, na vědeckých důkazech založených způsobech regulace nakládání s návykovými látkami, o rizicích užívání návykových látek a o nástrojích a způsobech snižování rizik spojených s užíváním návykových látek. Obvinění tohoto magazínu a jeho vydavatele z šíření toxikomanie je pokusem orgánů činných v trestním řízení o umlčení tohoto informačního zdroje, což je z hlediska ochrany veřejného zdraví a pokroku v politice a regulaci související s návykovými látkami nežádoucí a odsouzeníhodné. Při podpoře tohoto argumentu odkazuji na veřejně přístupné zdroje o aktuálním vývoji legální regulace konopí k rekreačním účelům např. v USA, Kanadě, Švýcarsku, Nizozemsku, Lucembursku, Uruguayi, Mexiku, na Maltě nebo ostatně v Německu.

Své argumenty podporuji dalšími odbornými zdroji o moderní regulaci v oblasti návykových látek v češtině:

https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2015-zaostreno-na-drogy/02-15-prebirani-kontroly-cesty-k-protidrogove-politice-ktere-funguji/

https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2019-zaostreno/05-19-uruguayskykonopny-zakon-jako-orukopnik-noveho-paradigmatu/

https ://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2017-zaostreno/01-2017-modelylegalni-nabidky-konopi-nejnovejsi-vyvoj/

Věřím v nestrannost a zdravý úsudek českých soudů .

Toto stanovisko nereprezentuje názor žádné z institucí, pro které pracuji. Toto stanovisko má celkem 5 příloh .

V Praze dne 30. 10. 2021

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

vedoucí Národního monitorovacího střed iska pro drogy a závislosti při Ú řadu vlády ČR (do října 2021), pedagog a vědecký pracovník Kliniky adiktologie 1. LF UK, výzkumný a vývojový pracovník Národního ústavu duševního zdraví