Share this post on:

Konopí je nejčastěji užívanou nelegální drogou v populaci včetně mládeže a mladých dospělých. Celoživotní prevalence1 užívání konopí v obecné populaci je 26,2 %2 – týká se tedy čtvrtiny obyvatel ČR. Uživatelé konopí v kontaktu s adiktologickými službami jsou nejčastěji mladí lidé od přibližně 15 do 29 let. Lze je rozdělit na skupinu mladistvých, kteří užívají ve skupině vrstevníků, užívání konopí je pro ně způsobem, jak se vyrovnávat s problémy ve škole či ve vztazích, a nástrojem sociální interakce, a na dospělé, jejichž užívání koliduje např. se založením rodiny. 3

Časopis Legalizace působí na českém trhu jako způsob, jak uživatele konopí (případně i dalších psychoaktivních látek) oslovit a komunikovat s nimi odborně validní informace o konopí (či jiné psychoaktivní látce), jeho účincích a možnostech využití a současně eliminovat množství mýtů a zavádějících informací. časopis otiskuje články z odborného tisku, a to jak články českých, tak i zahraničních odborníků z oblasti závislostí. V rámci svých publikací nabízí ve spolupráci s největším poskytovatelem služeb prevence a léčby závislostí, Společností Podané ruce o.p.s. (www.podaneruce.cz), služby tzv. drogové poradny, kam se mohou obrátit lidé s dotazy týkajícími se psychoaktivních látek – jejich účinků, rizik, trestnosti a podobně ; na dotazy zde odpovídají odborníci s mnohaletou praxí z řad terapeutů působících v sociálních a zdravotních službách, které jsou registrovány v registru sociálních či zdravotních služeb a jsou držiteli certifikátu odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. V rámci této poradny může být tazatelům nabízen v indikovaných případech i vstup do odborného poradenství či léčby. Platí totiž, že pokud se uživatel jakékoliv návykové látky dostane do kontaktu s pomáhající službou, která poskytuje odbornou péči (sociální služby), vzrůstá pravděpodobnost, že uživatel začne řešit své problémy, kvůli nimž začal užívat psychoaktivní látku, jiným způsobem (psychologické poradenství, psychoterapie apod.). To v důsledku znamená pro společnost mnohem nižší náklady a také nižší rizika v oblasti veřejného zdraví, než když uživatel návykové látky patří do tzv. skryté populace, tedy do populace, která není v kontaktu s žádnou pomáhající službou – a nelze jí tedy nabídnout účinnou terapeutickou intervenci, pomoc s řešením problémů a podobně.

Za situace, kdy hlavní překážkou v práci s tzv. „konopnými klienty“ je „skutečnost, že klienti nevnímají své užívání jako problém a do kontaktu s pomáhajícími službami se tudíž nedostávají, „4 je existence média, které má schopnost tímto způsobem čtenáře oslovit a zprostředkovat jim v indikovaných případech kontakt na odbornou sociální či zdravotní službu s potenciálem vstupu do léčby, neocenitelným prvkem na poli primární, sekundární i terciární prevence v oblasti prevence snižování škod spojených se závislostním chováním v ČR.

Při odborném posouzení časopisu Legalizace je nezbytné také vycházet z klíčového strategického dokumentu pro oblast závislostí, kterým je Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním pro období 2019–2027 (dále jen Národní strategie); časopis Legalizace naplňuje jeden z cílů tohoto strategického dokumentu, a to „posílení prevence a zvýšení informovanosti“5 v oblasti konopí a psychoaktivních látek.

Podíváme-li se na oblast psychoaktivních látek v širším kontextu, pak Národní strategie také uvádí, že „veřejnozdravotní závažnost nelegálních návykových látek je ve srovnání s alkoholem nebo tabákem řádově nižší“6. Pro oblast alkoholu a tabáku jakožto legálních drog však nejsou – ani přes vědecky doložené důkazy o řádově vyšší škodlivosti – přijímána prakticky žádná preventivní ani jiná opatření.

Zbytečná kriminalizace jak tématu konopí či dalších psychoaktivních látek a další stigmatizace konopí a jeho uživatelů je tedy v kontextu výše uvedeného kontraproduktivní, protože může být signálem pro to, aby se uživatelé začali bát a přestali kontaktovat odborné služby prevence a léčby. To lze považovat za nešťastné obzvláště nyní, když je téma konopí v centru pozornosti jak médií, tak i zákonodárců, kdy především v reakci na dění v oblasti konopí v zahraničí je připraveno k projednání v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR několik pozměňovacích návrhů na toto téma.


V Brně dne 26. dubna 2021

Helena Rampachová

předsedkyně Rady A.N.0.-Asociace nestátních organizací poskytujících sociální a adiktologické služby pro
osoby ohrožené závislostním chováním (www.asociace.org)
zástupce ředitele Společnosti Podané ruce o.p.s. (www.podaneruce.cz)


Poznámky:

1 „Indikátor celoživotní prevalence je úhrnným ukazatelem celkového počtu lidí s alespoň jednorázovou zkušeností s drogou včetně těch, kteří ji vyzkoušeli v ,dávné‘ minulosti. {NMS, 2003)
2 https://www.drogy-info.cz/nms/vyzkum-nms/prevalence-uzivani-drog-v-populaci-cr/
3 https://www.drogy-info.cz/publikace/navykove-latky/vyzkumne-zpravy/uzivatele-konopi-jako-klientipomahajicich-
sluzeb/

4 Tamtéž
5 https://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/strategie-a-plany/Narodni strategie 2019-2027 fin .pdf, str. 23, str. 27