Share this post on:

Magazín Legalizace považuji za jediné médium v České republice, které se soustavně a systematicky věnuje problematice závislostí z celého spektra problémů, včetně nutné debaty na téma omezené funkčnosti prohibice a negativních důsledků „války proti drogám“.

Magazín byl založen v době mého nástupu do funkce Národního protidrogového koordinátora, kdy současně v České republice vznikl i nový zdravotnický obor adiktologie. Ukázalo se, že spojení vědeckých přístupů, zkušeností z praxe a poznatků této nové moderní disciplíny dokáže posunout reálnou politiku od populismu a ideologie k politice postavené na faktech. Magazín Legalizace se od svého vzniku svým obsahem podílel na šíření ucelených a nezaujatých informací o potenciálu využití konopí a dalších obdobných látek, rizicích a možnostech s tím spojených. Magazín Legalizace tak stojí v tuzemském mediálním prostoru v pozici mediátora přístupu harm reduction, který jazykem blízkým a přístupným čtenářům – rizikovým skupinám drogové závislosti, cílí na snižování škodlivých dopadů a rizik spojených s užíváním návykových a psychotropních látek, a který reflektuje závislosti jako psychiatrické onemocnění, jímž určité procento obyvatel trpí. V tomto směru a s tímto srozumitelně deklarovaným cílem otevřeně a odborně vede veřejnou debatu, medializuje a předkládá veřejnosti nová zjištění a postoje, nezavírá oči před nefunkčností současného rámce kontroly a hledá potřebné a na evidenci postavené alternativy kontrolních mechanismů a regulace.

Magazín Legalizace Předkládá odvážné teze, nastíněné v různých vědeckých studiích, nabízí důkazy o potřebnosti konce prohibice a nalezení jiných politických řešení, hovoří o využití zkušeností ze současné praxe s legálními i nelegálními drogami, či o možnostech využití léčebných účinků různých látek. Jde o liberální médium, které má zcela jasné a transparentní postoje ve vztahu k mezinárodním úmluvám, národní politice a legislativní úpravě a pomoci lidem v závislosti.

Kriminalizovat tak médium, dokumentující popsaným způsobem návykové chování a upozorňující na jednotlivé s tím spojené obtíže, proto z odborného pohledu považuji za neslučitelné s principy svobodného bádání a jednoznačně negativní z hlediska protidrogové politiky a prevence. Takový přístup by představoval zavíráním očí před počty nemocných, zemřelých nebo jinak trpících, namísto poskytnutí objektivních informací, poradenství, podpory a nabídnutí odborné pomoci a poskytnutí vyzkoušených alternativ řešení díky pomáhající a rozvinuté síti adiktologických služeb.