Share this post on:

Předkládám svoje stanovisko ke kvalitě a obsahu periodika Magazín Legalizace na základě podrobného čtení jednotlivých čísel z let 2010-2021. Do časopisu jsem v minulosti přispíval jako autor, v tomto stanovisku však vycházím zejména z mých odborných zkušeností a expertízy v oblasti drog a závislostí. Od roku 2001 působím v adiktologických službách (Společnost Podané ruce; Společnost Renadi}, vedl jsem několik projektů v oblasti prevence a léčby závislostí (Kontaktní centrum, Přechodové byty, Poradenské centrum, vše v rámci Společnosti Podané ruce}. Aktuálně jsem OSVČ, poskytuji psychologické poradenství v oblasti závislostí, pracuji jako lektor a supervizor a dále působím jako konzultant pro oblast drog a závislostí pro Magistrát města Brna a pro Úřad vlády ČR.

Magazín Legalizace je určen specializované zájmové skupině, která by se dala definovat jako lidé sezájmem o konopí, ale i o další látky resp. aktivity s potenciálem měnit stav vědomí. Významnou čtenářskou skupinou jsou také lidé, kteří využívají konopí k léčbě nejrůznějších onemocnění. Každé číslo obsahuje několik původních či překladových článků věnujících se specifickým diagnózám a možnostem přípravy a využití konopí při jejich léčbě. Informuje také o světovém dění v oblasti legalizace konopí. Kromě tohoto informačně-vzdělávacího zaměření je pro Magazín Legalizace specifický také jeho komunitní charakter. Prostřednictvím publicistických rozhovorů, reportáží, cestovatelských příběhů a literárních děl se pokouší vyhovět vkusu čtenářům, kteří oceňují nonkonformní, neformální, lehce provokativní styl s prvky exotiky, dobrodružství, ale i ironie a satiry.

Uvedenou kombinací je Magazín Legalizace naprosto jedinečným periodikem svého druhu v ČR a má velice důležitou hodnotu i z hlediska preventivně-osvětového. Česká republika razí posledních 30 let jako jednu ze svých hlavních priorit protidrogové politiky přístup zaměřený na snižování rizik (tzv. harm reduction přístup}. V Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 je jako hlavní cíl uvedeno „snižování zejména zdravotních, sociálních, ekonomických i nehmotných škod vyplývajících z užívání návykových látek.“ (sekretariát RVKPP, 2019:21). Tím, že Magazín Legalizace poskytuje vědecky podložené a nezkreslené informace o konopných produktech a jiných látkách způsobem, který je přístupný a blízký skupině lidí, kteří konopí užívají, plní velice důležitou preventivní funkci. Předchází tak tomu, aby čtenáři užívali konopí způsobem ohrožujícím jejich zdraví a život, k němuž často dochází v důsledku nedostatku informací.

Z psychologického hlediska mohou lidé, kteří užívají konopí či jiné psychoaktivní látky, v Magazínu Legalizace nalézt oporu pro to, aby se mohli informovaně a se zdravým sebevědomím rozhodovat v otázkách spojených s konopím a obecně se svým životním stylem a nejsou tak odkázáni na nespolehlivé a nedůvěryhodné zdroje ve svých sociálních sítích. Časopis plní službu, která se v mnohém podobá tomu, co vykonávají pracovníci nízkoprahových služeb pro injekční uživatele drog. Ti se snaží co nejvíc přiblížit se světu svých klientů, tak aby v ně měli důvěru, a v tomto důvěrném vztahu jim pomoci k tomu, aby co nejvíc eliminovali rizika, které jejich způsob života spojený s užíváním drog přináší. Uživatelé konopí, vzhledem k relativní bezpečnosti této substance (Nutt, King, & Phillips, 2010), nejsou zdaleka vystaveni takovým rizikům jako injekční uživatelé drog, avšak v současné době, kdy většina konopných produktů není získávána legálně, neexistuje mnoho jiných oficiálních informačních zdrojů. Magazín Legalizace si dokázal vybudovat důvěrný vztah se svými čtenáři, hovoří jejich jazykem, a přitom čerpá informace z kvalitních zdrojů, které zpravidla i uvádí, což považuji u populárně orientovaného časopisu za vítaný nadstandard.


Svoje stanovisko uzavírám s tím, že Magazín Legalizace plní v současné době v ČR nezastupitelnou úlohu tzv. terciární prevence (Miovský, 2012) pro skupinu lidí užívajících konopné produkty a jiné psychoaktivní látky, která je v souladu s principy strategie protidrogové politiky ČR, a to zcela nezávisle a bez jakýchkoliv dotací z preventivně-léčebného systému.

V Brně dne 28. 4. 2021

Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.

psycholog a psychoterapeut


Citovaná literatura:

Miovský, M. (2012). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Klinika adiktologie, l. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

Nutt, D. J., King, L. A., & Phillips, L. D. (2010). Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. The Lancet, 376(9752), 1558-1565.

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. (2019). Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 [National Strategy on Addictive Behavior Prevention and Harm Reduction 2019-2027]. Praha: Úřad vlády České republiky