Share this post on:

Vážení,
dovolte mi se představit a vyjádřit se ke kauze obžaloby Roberta Veverky ve věci vydávání časopisu Legalizace společnosti Legal Publishing, které je jednatelem.

Jmenuji se Hana Gabrieiová, […], jsem prezidentka českého konopného klastru CzechHemp. Jihočeskou univerzitu, Zem ědě lskou fakultu a v roce 1999 obhájila na akademické půdě v ČR nejspis první dipiomovou práci o konopí a jeho využitf a od té doby se konopím odborně zabývám nejen na české, ale i mezinárodní půdě.

V roce 2010, kdy vznikl magazín legalizace, byla dosluμnosl informací o konopí stále velmi omezená. Vydáváni časopisu na toto téma mi při~ !o jako du!ežitý počátek renesance konopné kultury, neboť zastává zásadní službu, informuje veřejnost nestranně nejen o pěstování konopí, ale i jeho možnostech využití, léčebných účincích atd. V podstatě to kopírovalo konopný trend ve světě, kde podobnté časopisy už roky vycházely, a naplňovalo poptávku po informacích o konopí, jejíchž nárost jsme v rámci občanského sdružení Konopa, jehož jsem v té době byla členkou, zaznamenávali.

V roce 2013, kdy vešel v pla tnost zákon o léčebném konopí, se stále více lidí zajímalo oléčebné účinky konopí a role státu v edukaci lékařů i pacientů stagnovala. I zde plnil časopis Legalizace důležitý článek v oblasti info rmovanosti veřejnosti o konopí a posledních vědeckých studiích na téma jeho iéčebného potenciálu.


Obvinění ze strany státu, které tuto snahu vyhodnotilo jako šíře ní toxikomanie, pokládám za n epřijatel né. Je vědecky prokázáno, že účinky látek obsalených v konopí nemají toxický vliv na člověka, a naopak stimulují náš endokanabinoidni systém a regulují celkovou rovnováhu organismu. Z toho plyne, že informováni o účincích těchto látek nemuže být považováno za nic škodlivého, natož toxikomanii.

časopis Legalizace se po celé roky snažil objektivně informovat také o legislativě konopí, a to nejen o té české, ale i o té mezinárodní, která české zákony na poli regulace drog po celé roky ovlivňují. Dokonce i na poli té nejvyšší drogové politiky došlo k přehodnocení pohledu na konopí jako drogu a na konci roku 2020 bylo konopí přeřazeno na základě doporučení Světové zdravotní organizace, pc téměř šedesáti letech od jeho p!ošnéhc zákazu, do skupiny látek s léčivými účinky.

V roce 2018 jsme založili český konopný klastr CzecHemp, kde je Robert Veverka členem a zasedl i v jeho dozorčí radě. Klastr vznikl za účelem hájit zájmy českého konopného průmyslu a našich členů a podporovat rozvoj konopného průmyslu. Časopis Legalizace tvoří na českém konopném trhu duležitou platformu k informování o novinkách ze světa kunopí o postupující legislativě. Pokládáme proto za krajně nešťastné, o po vice než deseti !etech český stát vyhodnotil jeho činnost jako společnosti škodlivou, navíc v dobč, kdy dochází k liberalizaci českých zákonú na poli konopí, viz aktuální novela zákona o návykových látkách. Uplatňování zákona o šífe ní toxikomanie na látky, které jsou v českém zákoně považovány od roku 2013 za léčiva, by mělo být přehodnoceno.

Znovuobjevováni potenciálu konopí a jeho navracení zpátky do běžného života bude kvůli jeho šedesátileté prohibici stát ještě hodně času. Bude také potřeba víc než kdy jindy moderní způsob uvažování dotyčných orgánu, které přijdou do styku s tímto tématem, a pfedevším dostatek objektivních informací. Omezování svobody tisku o konopném tématu a cenzura informací o této mnoha mýty opředené rostlině nás vrací zpátky do minulosti. O to víc je v demokratickém státě potřebu hájit svobodu slova v tématech, u kterých se tiskkrét opakovaná lez stala akceptovanou realitou a vytvofila mýtus, který brání ekonomickému rozvoji perspektivních odvětví od mediciny až po stavební průmysl.


Hana Gabrielová,
za Český konopný klastr CzecHemp

V Jihlavě dne 29. 10. 2021